Barnkonventionen

Barnkonventionen är en samling regler. I den står att alla barn och unga har rätt att få det som är det bästa för dem och att inte bli utnyttjade eller diskriminerade. Som ung har du också rätt att få säga vad du tycker och att få dina åsikter respekterade.

Flera unga personer som håller om varandra, pratar, skrattar. Illustration

Förenta Nationerna, FN, är en organisation som arbetar för fred och samarbete mellan världens länder. 1989 antog FN barnkonventionen. Det fullständiga namnet är FN:s konvention om barnets rättigheter. En konvention är regler som många länder tillsammans har kommit överens om och lovat att följa. Konventionen gäller barn och unga fram till den dag då du fyller 18 år.

Politiker ska se till att barnkonventionen följs

Barnkonventionen gäller nästan alla barn och ungdomar i världen. Det är bara USA som inte har skrivit under att de vill följa barnkonventionen.

Politikerna som styr Sverige har lovat att följa det som står i den. Barnkonventionen är ingen lag i Sverige. Det betyder att ingen kan dömas i domstol för att ha brutit mot barnkonventionen. Den är ändå viktig därför att de svenska politikerna ska se till att myndigheterna följer reglerna som står i den. Än så länge är barnkonventionen ingen lag i Sverige. Men politikerna i riksdagen har beslutat att barnkonventionen ska bli lag inom de närmaste åren. Redan nu är den viktig eftersom politiker och myndigheter ska följa de regler som står i den. 

Sverige måste berätta för FN vad som görs i landet för att följa barnkonventionen.

Barnombudsmannen

I Sverige har alla barn och unga till dagen de fyller 18 år en egen ombudsman, Barnombudsmannen. Barnombudsmannen ska utbilda och informera om barnkonventionen.

De som arbetar på Barnombudsmannen ska också bevaka hur till exempel kommuner och myndigheter följer det som står i barnkonventionen.

Barnombudsmannen lämnar också förslag till regeringen på hur svenska lagar kan ändras så att barnkonventionen följs bättre i Sverige. 

Vad står det i barnkonventionen?

Barnkonventionen är uppdelad i 54 avsnitt som kallas artiklar. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 innehåller viktiga grunder om barns och ungas olika rättigheter, som också andra artiklar ska tolkas utifrån.  

I artikel 2 står det att inget barn får bli diskriminerad. Du ska inte behandlas olika på grund av till exempel någon av de här anledningarna:

 • Du är tjej eller kille.
 • Vilket land du kommer ifrån.
 • Du är religiös eller inte religiös.
 • Du är bisexuell, heterosexuell, homosexuell eller transperson.
 • Du har en funktionsvariation.

Alla unga har samma rättigheter och är lika mycket värda. Barn får inte heller bli diskriminerade jämfört med vuxna.

I artikel 3 står det att barns och ungas bästa alltid ska komma i första hand vid beslut och åtgärder som rör dem. Det betyder till exempel att om en familj inte klarar ekonomin och därför behöver hjälp från socialtjänsten, ska socialtjänsten särskilt tänka på vad som är bäst för barnet.  Om du inte har fyllt 18 år och inte kan bo hemma, ska det boende som socialtjänsten ordnar påverkas av vad som är bäst för dig.

I artikel 6 står att alla barn har rätt till ett bra liv och att få utvecklas till en trygg person.

I artikel 12 står att alla barn och unga har rätt att få vara delaktiga och att vuxna måste lyssna på dem. Barn och unga ska vara med och påverka i frågor som rör dem, utifrån sin ålder och mognad.

I andra artiklar står bland annat att de här sakerna gäller för dig som är under 18 år:

 • Du ska skyddas mot att utsättas för våld, övergrepp eller utnyttjande.
 • Du har rätt att tänka vad du vill, tro vad du vill, säga vad du tycker och vara med i vilka föreningar du vill.
 • Du har rätt till ett privatliv.
 • Du har rätt att få veta vilka som är dina biologiska föräldrar.
 • Du har rätt att leka, vila och vara ledig.
 • Du har rätt att gå i skolan.

Vad betyder det?

Vad betyder då det som står i barnkonventionen för dig som är ung? Det betyder till exempel följande saker:

 • Dina föräldrar och andra vuxna måste försöka göra det som är bäst för dig.
 • Dina föräldrar och andra vuxna måste lyssna på dig.
 • Du har rätt att diskutera och vara delaktig i beslut som rör dig själv.
 • Lärarna i skolan måste lyssna på vad du tycker.
 • Ingen får slå dig eller behandla dig illa.
 • Politiker och andra vuxna som fattar beslut som påverkar unga måste försöka göra det bästa för de unga.

Om man behöver hjälp

Du kan kontakta en ungdomsmottagning eller elevhälsan om du har varit med om något kränkande och vill prata med någon.

Du kan ringa någon av de telefonjourer som finns om du vill prata med någon anonymt.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan