Panik - lämna sidan!

Om boken Sex och samlevnad i skolan

Boken Sex och samlevnad i skolan handlar om hur man kan göra utbildningen i sex och samlevnad bättre för elever i skolan. Den är skriven av Love Nordenmark, tidigare verksamhetsansvarig för UMO.

En bild på omslaget till Love Nordenmarks bok "Sex och samlevnad i skolan".

För oss på UMO är det viktigt att unga får bra undervisning i sex och samlevnad, att skolans undervisning vänder sig till alla och att alla kan känna igen sig, oavsett vem du är, var du kommer ifrån, vad du har varit med om och vad du har för sexuell läggning.

Sex och samlevnad angår alla hela tiden, inte minst under skolåren. Behovet av kunskap och en helhetssyn på unga är stor och utmanande. Attityder, osäkerhet, förväntningar, rädslor och frågor – uttalade och outtalade – finns där jämt. Därför behöver alla vuxna i skolan vara beredda på att fånga upp frågorna när de kommer.

Boken Sex och samlevnad i skolan knyter an till UMO.se, och utgår från den mängd data som finns att hämta där, samtidigt som den presenterar forskning, relaterar till befintliga styrdokument och inte minst visar på olika metoder att arbeta med sex och samlevnad. Ämnets tvärvetenskapliga natur öppnar för kunskapsutveckling och inspiration inom alla ämnen och verksamheter i skolan.

Sex och samlevnad i skolan vänder sig till blivande och verksamma lärare, skolledare, skolsköterskor och alla andra som arbetar med elevhälsa.

Normkritiskt perspektiv

Boken tar upp behovet av att lärarna och de vuxna i skolan själva måste fundera kring normer och kring vilka föreställningar och värderingar som påverkar dem, för att kunna bemöta alla unga med respekt och lära ut på ett bra sätt som passar alla. Innehåller på UMO.se har ett normkritiskt perspektiv, och det är även det perspektivet som förmedlas i boken.

–  Normer och föreställningar kring kön, sexualitet, etnicitet, religion, könsuttryck, ålder och funktionalitet finns i alla delar som ingår i ämnet sex och samlevnad. Därför måste vuxna som jobbar med sex- och samlevnad börja med att reflektera över sig själva. Vilka normer och föreställningar påverkar mig? Vilken position har jag och hur kan jag bemöta eleverna på ett inkluderande sätt? Boken Sex och samlevnad i skolan tar avstamp i skollagen, men också i det normkritiska förhållningssätt som utvecklats i arbetet med UMO.se. När du möter unga i skolan måste du utgå ifrån att du har en heterogen grupp med olika behov, erfarenheter och förutsättningar. Att möta unga och finnas för alla på lika villkor är verkligen en utmaning, men genom att anlägga ett normkritiskt perspektiv på det vi gör, har vi kommit en bit på väg när det gäller att inkludera grupper och individer som tidigare osynliggjorts i många sammanhang, säger Love Nordenmark.

Sex och samlevnad i skolan togs fram i samarbete mellan Inera AB och Norstedts Förlag. 2013 övertogs boken av Studentlitteratur.  

Läs mer om Sex och samlevnad i skolan

Illustrationerna i boken är gjorda av Cecilia Birgerson Nordling.

Om Love Nordenmark

Love Nordenmark är antropolog, utbildare, skribent och var tidigare verksamhetsasvarig på UMO.se. Hon har arbetet som jämställdhetsexpert på Lärarhögskolan, varit projektledare i olika utvecklingsprojekt och verkat som frilansande skribent. År 2008 gav hon tillsammans med Maria Rosén ut boken Lika värde, lika villkor - om arbete mot diskriminering i förskola och skola. År 2010 medverkade hon i antologin Normkritisk pedagogik - makt, lärande och strategier förförändring (red. Bromseth och Darj).

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan